Đó là số cuộc thanh tra, kiểm tra mà ngành Tài chính đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016 bên cạnh 11.281 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu. Qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính trên 23.198 tỷ đồng, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.057 tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 24 cuộc theo kế hoạch và 2 cuộc thanh tra đột xuất. Cũng qua 9 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ đã lưu hành 37 kết luận thanh tra (22 kết luận thuộc kế hoạch thanh tra năm 2015 chuyển sang và 15 kết luận thanh tra thuộc kế hoạch năm 2016). Qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 15.208 tỷ đồng.

Ngành Thuế toàn hệ thống đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 48.562 doanh nghiệp và kiểm tra 586.733 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 8.065 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách Nhà nước 3.814 tỷ đồng.

Các đơn vị chức năng trong hệ thống Thuế chủ yếu tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; thanh tra các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn; tập trung xử lý các khoản thu ngân sách Trung ương như: Lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp về ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 và Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính; doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nhưng thực tế 5 năm không sử dụng;

Chú trọng thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn; thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; thanh tra về công tác xử lý hóa đơn nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, gian lận thuế; về ưu đãi thuế; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế… tăng cường công tác phối hợp với cơ quan địa phương thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Trong lĩnh vực hải quan, 9 tháng đầu năm 2016, toàn hệ thống đã triển khai thực hiện 48 cuộc thanh tra chuyên ngành; số tiền kiến nghị truy thu là 22.635,6 triệu đồng; truy hoàn là 887,7 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.517,2 triệu đồng; đã thu nộp ngân sách Nhà nước 28.401,6 triệu đồng (bao gồm số thu nộp từ các kiến nghị qua thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ).

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan với 5.149 cuộc; quyết định truy thu 1.532 tỷ đồng (bằng 127% so với cùng kỳ năm 2015), đã thực thu vào ngân sách Nhà nước (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước) 1.396 tỷ đồng.

Về công tác điều tra chống buôn lậu, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 11.281 vụ với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 401 tỷ 923 triệu đồng; thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 199 tỷ 511 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, ngành Tài chính đã có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách.

Tin từ pháp luật Việt Nam.

Please follow and like us:

Comments

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook