If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at ngan.mrn@gmail.com.

At www.tinybone.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.tinybone.com and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, www.tinybone.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
www.tinybone.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.tinybone.com.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.tinybone.com and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….
Google Adsense
These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.tinybone.com send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.tinybone.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.tinybone.com’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.


Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email ngan.mrn@gmail.com.

Tại www.tinybone.com, sự riêng tư của người truy cập là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được nhận và thu bởi www.tinybone.com và cách nó được sử dụng.

Log Files
Giống như nhiều trang web khác, www.tinybone.com sử dụng các tập tin đăng nhập. Các thông tin bên trong các tập tin đăng nhập bao gồm giao thức Internet (IP) địa chỉ, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / thời gian, giới thiệu / trang thoát, và số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản trị trang web, chuyển động theo dõi của người dùng xung quanh các trang web, và thu thập thông tin nhân khẩu học. địa chỉ IP và các thông tin khác như không liên kết với bất kỳ thông tin đó là nhận dạng cá nhân.

Cookies và Web Beacons
www.tinybone.com không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách, ghi thông tin người dùng cụ thể mà trên đó các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt máy khách hoặc các thông tin khác mà người truy cập gửi thông qua trình duyệt của họ.

DoubleClick DART Cookie
. :: Google, như một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên www.tinybone.com.
. :: Sử dụng cookie DART của Google cho phép nó để phục vụ quảng cáo cho người dùng dựa trên truy cập của họ để www.tinybone.com và các trang web khác trên Internet.
. :: Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập các chính sách bảo mật của mạng quảng cáo và nội dung của Google tại URL sau – http://www.google.com/privacy_ads.html

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng các tập tin cookie và các cảnh báo web trên trang web của chúng tôi. đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm ….
Google Adsense
Những máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng quảng cáo sử dụng công nghệ để các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên www.tinybone.com gửi trực tiếp cho trình duyệt web của bạn. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. công nghệ khác (chẳng hạn như các tập tin cookie, JavaScript, hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo của bên thứ ba để đo lường hiệu quả của quảng cáo của họ và / hoặc cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

www.tinybone.com không có quyền truy cập vào hoặc kiểm soát các tập tin cookie được sử dụng bởi các nhà quảng cáo của bên thứ ba.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba để có thông tin chi tiết hơn về hoạt động của họ cũng như để được hướng dẫn về làm thế nào để lựa chọn ra các thông lệ nhất định. chính sách bảo mật của www.tinybone.com không áp dụng cho, và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo khác như hay trang web.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa các cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại trang web tương ứng của các trình duyệt.

Comments

comments

Facebook